Tapa toimia

Tutustu Encore Ympäristöpalveluiden Tapa toimia -ohjeen tiivistelmään.

Tapamme toimia

Encore Ympäristöpalveluiden arvot ovat vastuullisuus, luottamus, kumppanuus ja rohkeus. Arvot on määritelty osana yrityksen strategiaa. Tapa toimia -ohje on tehty Encore Ympäristöpalveluiden arvojen pohjalta. Ohjeet on koottu jokaisen työn avuksi ja tueksi, ja ne kuvaavat arvojemme mukaista toimintaa. Ohjeet auttavat toimimaan oikein erilaisissa työssä eteen tulevissa tilanteissa.

vihreät lehdet

1 Vastuullisuus

Toimimme mahdollisimman kestävällä tavalla sekä sovitamme yhteen omat ja muiden tavoitteet ja odotukset. Kannamme jokainen vastuuta siitä, että ympäristö voi paremmin, asiakkaamme ovat tyytyväisiä, henkilöstömme voi hyvin ja toimintamme on kestävällä taloudellisella pohjalla

Toimimme lakien mukaan

Noudatamme toimintaamme koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia. Huolehdimme siitä, että tunnemme omaa työtämme koskevat lait, määräykset ja sopimukset. Emme käytä omaksi hyödyksi tai kerro eteenpäin yrityksen ammatti- tai liikesalaisuuksia ja käsittelemme huolellisesti yrityksen luottamuksellisia tietoja. Emme jaa tietoja yrityksen ulkopuolelle myöskään epävirallisissa keskusteluissa tai tuttaville.

Olemme tarkkoja tietosuojasta

Noudatamme yrityksemme tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietoja käsittelemme EU:n tietosuojalaki GDPR:n mukaisesti.

Noudatamme työturvallisuusohjeita

Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on taata, että jokainen meistä pääsee joka päivä terveenä kotiin. Tutustumme työturvallisuusohjeistuksiin ja työhömme liittyviin turvaohjeisiin, ja toimimme aina niiden mukaisesti. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Ennakoimme vaarat ja riskit raportoimalla havaitsemistamme vaaroista, mahdollisista puutteista tai läheltä piti -tilanteista. Puutumme työturvallisuusohjeiden vastaiseen käytökseen. Olemme varovaisia ja huolellisia työtehtävissä.

Kannamme ympäristövastuuta

Ympäristöalan yrityksenä meillä on paljon asiantuntemusta jätteiden synnyn ehkäisemisestä, hyvästä syntypaikkalajittelusta sekä materiaalien kierrättämisestä ja hyötykäytöstä. Käytämme tietojamme ja taitojamme ympäristön suojelemiseksi. Omalla esimerkillämme voimme kannustaa myös muita ympäristön kannalta hyviin valintoihin.

Lainsäädännön lisäksi toimintaamme ohjaa ISO 14001-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla parannamme ympäristönsuojelua, täytämme sitovat velvoitteet ja varmistamme ympäristötavoitteiden saavuttamisen. Toimimme ympäristöjärjestelmämme mukaisesti ja varmistamme, että toiminnassamme ei tapahdu ympäristövahinkoja.

Toteutamme ympäristövastuuta teoilla:

  • Teemme vain välttämättömiä hankintoja. Emme hanki kertakäyttöisiä tai heikkolaatuisia tuotteita.
  • Pidämme hyvää huolta yhtiön omaisuudesta. Käytämme ja huollamme laitteita, koneita ja ajoneuvoja niin, että ne säilyvät käyttökelpoisina mahdollisimman pitkään.
  • Jos ennakoinnista huolimatta jätteitä kuitenkin syntyy, huolehdimme hyvästä syntypaikkalajittelusta.
  • Teemme vain työn kannalta välttämättömät matkat. Jos mahdollista, pidämme esimerkiksi palaverit ensisijaisesti Teamsin kautta.
  • Pyrimme vähentämään sähkönkulutusta työssä.

2 Luottamus

Luottamus on työhyvinvoinnin ja uudistumisen perusta. Toimimme oikeudenmukaisesti noudattaen yhteisiä sääntöjä, jotka ovat kaikkien tiedossa ja kaikille samat. Sanaamme voi luottaa.

Huolehdimme yhtiömme ja asiakkaidemme omaisuudesta

Olemme päivittäisessä työssämme vastuussa Encore Ympäristöpalveluiden ja kumppaneidemme omaisuudesta, kuten koneista, laitteista, ajoneuvoista, materiaaleista, tietokoneista ja mobiililaitteista sekä varoista ja tiedosta. Käsittelemme omaisuutta huolellisesti ja suojaamme sitä vahingoittumiselta, katoamiselta, varkauksilta ja väärinkäytöltä. Huolehdimme Encore Ympäristöpalveluiden, asiakkaidemme ja kumppaniemme luottamuksellisten tietojen salassapidosta. Käsittelemme luottamuksellisia tietoja huolellisesti ja jaamme niitä vain henkilöille, joilla on niiden käyttöoikeus ja jotka tarvitsevat niitä työssään.

Ei lahjonnalle

Encore Ympäristöpalvelut ei hyväksy korruptiota tai lahjontaa. Emme koskaan anna, ota vastaan tai salli lahjaa tai palvelusta, jonka tarkoituksena on epäasiallisesti vaikuttaa liiketoimintapäätökseen liiketoimien edistämiseksi, liikesuhteiden ylläpitämiseksi tai epäreilun edun saamiseksi. Emme toimi näin suoraan, emmekä välillisesti. Annetulla tai vastaanotetulla lahjalla tai vieraanvaraisuudella on oltava oikeutettu liiketoiminnallinen syy, ja sen tulee aina olla luonteeltaan ja arvoltaan kohtuullinen.

Syrjimättömyys ja tasa-arvo

Sitoudumme jokainen omassa toiminnassamme syrjimättömyyteen ja tasa-arvoon. Edellytämme sitä myös alihankkijoiltamme. Emme hyväksy ihmisoikeusloukkauksia omassa toiminnassamme tai toimitusketjussamme. Syrjintä, uhkailu, häirintä, kiusaaminen, rasismi ja muu epäasiallinen kohtelu on meillä kiellettyä.

3 Kumppanuus

Kukaan ei pärjää yksin. Onnistumiset syntyvät silloin, kun on yhteinen ja merkityksellinen tavoite, jonka saavuttamiseksi jokainen tuo oman ainutkertaisen panoksensa. Kumppanuus on lujalla pohjalla silloin, kun jokaisella on mahdollisuus saavuttaa myös jotain itselle tärkeää.

Edistämme reilua kilpailua

Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja edistämme tervettä kilpailua. Kilpailemme reilusti noudattamalla hyvää liiketoimintatapaa. Emme keskustele kilpailijan kanssa hinnoista, asiakkaista tai markkinoista. Emme tee sopimuksia, jotka rajoittavat vapaata kilpailua. Emme esimerkiksi rajoita normaalia kilpailua sopimalla kilpailijan kanssa hinnoista tai markkina-alueista.

Toimimme yrityksen parhaaksi

Jääväämme itsemme kaikesta päätöksenteosta, josta aiheutuu todellinen tai mahdollinen eturistiriita tai sellaiselta vaikuttava tilanne. Emme esimerkiksi hanki tuotteita tai palveluita tai tee hankintaehdotuksia omalta tai lähipiiriisi kuuluvalta toimittajalta.

pullot

Huolehdimme siitä, että teemme työssämme päätöksiä objektiivisesti ja Encore Ympäristöpalveluiden liiketoiminnan eduksi. Edellytämme kumppanuuksissamme ’Code of conductimme’ noudattamista.

4 Rohkeus

Meillä on uskallusta haastaa aikansa eläneitä ajattelu- ja toimintatapoja, myös omiamme. Meillä on rohkeutta kokeilla ja oppia – ainoastaan siten voimme tulla kiertotalouden uudistajaksi.

Hyvä maine on yhteistyön tulos

Rakennamme yhdessä yhtiömme mainetta ja tunnettuutta. Teot ovat vahvempia kuin sanat. Toimimalla yhtiön arvojen mukaisesti ja noudattamalla Tapa toimia -ohjetta varmistamme, että yhtiömme strategia toteutuu. Haluamme toimia niin, että toimintamme kestää läpinäkyvyyden, voimme olla toiminnastamme ylpeitä ja meistä on mukava kertoa työmme tuloksista myös muille.